Capítulo I – Denominación e Obxetivo

Capitulo I .- Denominación e obxetivo

1.1 .- En adiante chamarase, Regulamento do Deporte da Chave de Ferrolterra , e será aplicable en calquer punto xeógrafico onde se practique este deporte con o modelo “chave de Ferrolterra “ .

1.2 .- O obxetivo do presente Regulamento, e dotar o Clube Amigos da Chave de Ferrolterra (en adiante Clube), dun instrumento útil para coñecer, regular, respetar, vixiar e poder desenrolar a súa actividade deportiva, establecendose un articulado que será para todo-los equipos e chaveiros pertencentes o Clube, de obrigado cumprimento. O seu descoñecemento non será invocado como excusa.
1.3 .- Este regulamento será de aplicación os chaveiros inscritos, no Clube dende a formalización da súa inscrición ata a súa baixa.

1.4 .- Este regulamento será de aplicación os titulares da patria potestade dende a inscrición ata a súa baixa e sempre nos aspectos que sexa aplicable.

1.5 .- Este regulamento será de aplicación as persoas ou entidades que por calquer motivo temporalmente formen parte do Clube., e sempre nos aspectos que sexa aplicable.