O 14 de decembro do 2008, o Clube amigos da chave de ferrolterra, reuniuse en asamblea extraordinaria coa seginte orde do día:

  1. Renovación de cargos
  2. Rogos e preguntas

Cesaron por ter cumprido o tempo regulamentado o tesoreiro D. Ricardo allegue Rodríguez, o vocal D. Ricardo González Martínez.

A asamblea a proposta da directiva acepta a incorporación dos seguintes candidatos: D. David Lago González e a D. Jose Luis Martinez Regueiro os cales son aceptados por unanimidade.

A nova directiva queda conformada da seguinte forma:

Presidente: D. Jaime Iglesias López

Vicepresidente: D. Juan José Rodríguez Pérez

Secretario: D. Carlos Montero Martínez

Tesoureiro: D. Robustiano López Hermida

Vocais: D. Francisco Javier Rodríguez, D. Pablo Brage Adega, D. Israel Allegue vizoso, d. David Lago González, D. Antonio Fernández Couto e D. Jose Luis Martínez Regueiro.